ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ

Brampton, Ontario, Canada.
ishersingh44@hotmail.com

Title
ਗਿਆਨ: ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਦ-ਵਰਤੋਂ --- ਇੰਜ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੱਖ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਚਿਨਮੁਆਇ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਮਹਾਂ-ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਐਵਰੈਸਟ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਸਪਾਰਟੈਥਲਨ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਦੌੜ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਮੈਰਾਥੌਨ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ - ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭਵਿੱਖ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਰਲ ਪਛਾਣ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਮਨੁੱਖ, ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ … --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤਾ (ਸਰਲ ਪਛਾਣ) --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਚਰਚਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ-2021 --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਪਰਸੰਨਤਾ: ਤਕਦੀਰ ਜਾਂ ਤਦਬੀਰ --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਸਾਧਨਾ (Meditation) --- ਇੰਜ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ