ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ

Tenerife, Spain.
(harparkash.rai@gmail.com)

Title
ਦੇਸ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ - ਕਾਂਡ: 9 (ਪਾਪਾ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਭੂਈ ਨੇ?) --- ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
ਦੇਸ ਬਨਾਮ ਪਰਦੇਸ -8 (ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ) --- ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
ਦੇਸ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ -7 (ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ) --- ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
ਦੇਸ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ -6 (ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ)
ਦੇਸ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ -5 (ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਲੋਹੜੀ) --- ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
ਦੇਸ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ -4 (ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ) --- ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
ਦੇਸ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ -3 (ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ) --- ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
ਦੇਸ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ -2 (ਇਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ) --- ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ
ਦੇਸ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ -1 (ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਉਡਾਰੀ) --- ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ