ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ

Principal, Khalsa College Amritsar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98722 - 66667)
Email: (khalsacollegeamritsar@yahoo.com)