ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ

Barnala, Punjab., India.
Phone: (91 88720 - 94750)
Email: (sukhpallamba84@gmail.com)

Title
ਜੋ ਜਾਣਿਆ, ਸੋ ਬਿਆਨਿਆ: ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਪਹਿਰ’ … ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਓਪਰੀ ਕਸਰ (ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਦੱਸਿਆ) --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਅੱਧਮੋਈ ਮਾਂ --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਸਿੱਧਰੀ ਤੀਵੀਂ --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਸੋ ਬਿਅਨਿਆ: “ਧੀਏ, ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਢਾਉਣਾ ਈ ਪੈਂਦਾ ...” --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
“ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ …” ---ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਆਪ ਬੀਤੀ: “ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਹੋਇਆ।” --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਉਮੀਦ ਹਾਲੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਹੱਡ ਬੀਤੀ: ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਨੇ --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਹੱਡ ਬੀਤੀ: ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਉੱਜੜਨੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ? --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ
ਆਖਰ ਪਿਓ ਜੋ ਹਾਂ --- ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਲਾਂਬਾ